1. Al onze facturen zijn betaalbaar op vermeld rekeningnummer of contant betaalbaar op het adres van de maatschappelijke zetel. Aangestelde zijn niet bevoegd om betalingen te ontvangen. Bij niet-betaling op de vervaldatum is de klant van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1,5% per maand.  Behoudens bewezen overmacht zal bij niet-betaling het factuurbedrag vermeerderd worden met  10% met een minimumbedrag van 65€ als forfaitaire administratieve kost. In geval van gedeeltelijke betaling blijft de integrale schadevergoeding verschuldigd.
  2. De eigendom van de goederen gaat over op de klant na de volledige betaling van de prijs. Het risico gaat over op de klant vanaf levering, ongeacht of al dan niet reeds betaling plaats vond.
  3. De eventuele leveringsdata of uitvoeringstermijnen worden, behoudens andersluidend beding, steeds aangegeven te louter indicatieve titel. De overschrijding van de richttermijn kan door de klant niet ingeroepen worden om de ontbinding van de overeenkomst te vragen, een schadevergoeding te vorderen of om een andere aanspraak te laten gelden.
  4. De klant moet zichtbare gebreken inroepen binnen de 48 uur na de levering. Onze aansprakelijkheid in het kader van zichtbare gebreken is in elk geval beperkt tot het verwisselen van de goederen, met uitsluiting van alle kosten of schadevergoeding.   Eventuele verborgen gebreken moeten per aangetekende brief worden ingeroepen binnen de 14 dagen na levering/plaatsing.  De eventuele vordering in rechte op grond van verborgen gebreken moet worden ingesteld binnen de 3 maanden na levering/plaatsing, dit op straffe van verval.
  5. Als de klant de werken weigert of er door zijn toedoen geen uitvoering kan worden gegeven is hij ons een schadevergoeding verschuldigd van 30% op het totaalbedrag van de offerte/bestelling.
  6. Wij zijn in geen geval aansprakelijk uit welken hoofde ook voor onze lichte fout, of deze van onze aangestelden. Behoudens in geval van opzet is haar aansprakelijkheid alleszins beperkt tot het bedrag van de levering en tot de directe schade.  Onrechtstreeks schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.
  7. Onze facturen zijn betaalbaar binnen de vijftien (15) dagen
  8. Indien de bovenvermelde betalingsregelingen niet worden nageleefd heeft JSM-projects het recht om de werken niet aan te vangen of deze vroegtijdig te beëindigen. De materialen blijven eigendom van JSM-Projects zolang de volledige verkoopprijs niet werd betaald door de opdrachtgever

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst.  Enkel de rechtbanken van Leuven zijn bevoegd om kennis te nemen van mogelijke geschillen.

Algemene Voorwaarden

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Alles weigeren
Instellingen aanpassen
Sta alles toe
Cookie-instelling bewerken